ผู้เป็น

Key: A, Tempo: 125, Time Signature: 6/8
Source: Sila Church (Eddie)

Int: A   F#m
A      A   F#m  A  F#m           A     F#m         A   F#
1.ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย       ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่   
      C#           F#m     B                E        (Edim7)
ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมี ชีวีเป็นอยู่เรื่อยไป
        A   F#m       A  F#m            A        F#m     A   F#
ข้าเห็นพระคุณพระเยซู            ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ     
    B                                           E    B  E
เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใด พระองค์อยู่ใกล้
               A     A7            D             A          E               A                   B                E
      *** ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า   ทรงเดินและตรัสสถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
             A       A7           D          C#             F#            B                A         E       A   (E)
     ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์   ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้  เพราะอยู่ในใจ
         (F#)      A           E           A      
      Ending: ข้ารู้  เพราะอยู่....ในใจ
        A   F#m     A  F#m        A     F#m           A    F#
2.แลไปในโลกล้อมรอบข้า พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่   
   C#                    F#m        
แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า 
      B            E                 A   F#m      A  F#m
แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย   ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า 
         A    F#m      A    F#            B                          E    B  E
ตามทางชีวาน้อยใหญ่           พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย
                     A   F#m     A  F#m        A        F#m         A   F#            C#  
           3.ชื่นใจยินดี โอ้คริสเตียน จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ       สรรเสริญ
                  F#m               B            E         A        F#m      A  F#m          A         
           ว่าฮาเลลูยา     แด่พระเยซูผู้ไถ่   ทรงเป็นความหวังของผู้หา      เมตตาแก่ 
          F#m   A  F#          B                                  E    B  E
           คนทั่วไป           ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 04-Apr-2021