ชื่นชมยินดี

Key: Dm, Tempo: 140, Time Signature: 4/4
Source:

Int: Dm A7 Bb-C-Dm A7
Dm              Gm                      A7                   Dm   A7   Dm  A7
    ชื่นชมยินดี     พวกเราทุกคน    ปรนนิบัติพระเจ้า   ด้วย   ยิน   ดี
Dm                   Gm                         A7                  Dm    A7  Dm   D7
    มาร่วมร้องเพลง   สรรเสริญพระเจ้า   เข้าสู่พระนิเวศน์  พระ  องค์
        Gm    C7        F           Dm       Gm                    A7   Dm A7   D7
        * สาธุการแด่   พระเจ้าของเรา       ทรงพระเมตตาไม่   มี   สูญ   สิ้น
      Gm     C7      F         Dm    Gm      A7      Dm  A7  Dm   (A7)
        ชื่นชมยินดี    ชื่นชมยินดี       ชื่นชมยินดี    เถิด--       เรา


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 11-Apr-2021