มา...นี่เป็นเวลานมัสการ Come, now is the time to worship

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

D                          G    D     A                       Em   D   G
มา... นี่เป็นเวลานมัสการ     มา... นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
Come, now is the time to worship Come, now is the time to give your heart
D                      G   D       A                                Em D  G       D
มา... นมัสการดั่งที่เป็น     มา... ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น   มา...
Come, just as you are to worship Come, just as you are before your God Come
             G                                 D                            G              D                      
      **สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า  สักวันทุกเข่าจะก้มกราบลง
         One day every tongue will confess You are God One day every knee will bow
         G                                    Bm                 C            A
      แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าจะเป็นของบรรดา ผู้เลือกและรับพระองค์
      Still the greatest treasure remains for those Who gladly choose You now


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 13-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 18-Apr-2021