ถวายกายใจ

Key: C, Tempo: 50, Time Signature: 6/8
Source:

Intro:
    C         G       F/A       G/B      C
พระองค์เข้ามา   สัมผัส ทรงตรัสในใจ
C           G     F/A        G/B          C 
เรียกเราเข้าไป สัมผัส    ความรักพระองค์ 
    C       G           F/A     G/B        C 
พระองค์จะนํา    ทกุอย่าง    นับจากวันนี้
C      G      F/A       G/B           C 
หวัใจที่มี    ทั้งหมด  เป็นของพระองค์
                F                                Em 
         **ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง
            Dm      G           C
        เป็นเจ้าของตลอดไป
              F                             Em             A 
        ถวายกายและใจมอบชีวิตตามพระทัย
      Dm     G             C      Am  Dm      G                C
        ให้พระองค์หมดทั้งใจ          (ให้เป็นไปตามพระองค์)