ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

E      B/D#    E Esus4 E B/D#            E E7  A                  
เมื่อตาใจข้าได้เห็น       พระวิญญาณของพระเจ้า   ข้าได้พบสันติสุข 
      G#m7   C#m7 F#m7    A/B            E    (F#m B)
ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย  x2
         E7              Amaj7              G#m7  C#m7       F#m7           B      E
         * ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ   และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
          E7              Amaj7             G#m7  C#m7    F#m7           B      E
         ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน  ข้าจะนมัสการ    และไม่ว่าเป็นเช่นใด   ก็จะนมัสการ
E       B/D#    E Esus4 E B/D#            E E7
2)   ข้าได้เห็นแสงสว่าง    แห่งความจริงและความรัก
A                         G#m7   C#m7   F#m7    A/B            E
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้   อยู่ในความรักของพระองค์
                         A              B/A
         *** และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
              G#m7    C#m7       F#m7  A/B     B   E
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต    นมั-ส-การ  พระองค์ เรื่อยไป  
                   A                      B/A
         และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
             G#m7    C#m7     D      F#m7            B 
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต  นมั-ส-การ  พระองค์ นิรันดร์

Other Rendition

VOC


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 04-Jul-2021
Sila Church Main Sunday Service 09-May-2021