ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

Key: F, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

      F                     Am  Fmaj7                                    Am/D#    
1. เมื่อตาใจข้าได้เห็น              พระวิญญาณของพระเจ้า      
              Bb                           Am7               Dm7
    ข้าได้พบสันติสุข     ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
    Gm7              C7         F
    ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย  (x2)
                     C7             Bbmaj7                     Am
         * ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน           ข้าจะนมัสการ   
                       Dm7         Gm7                C      F
            และไม่ว่าเป็นเช่นใด           ข้าจะนมัสการ
                    C7             Bbmaj7                      Am
           ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน            ข้าจะนมัสการ    
                     Dm7          Gm7               C      F
            และไม่ว่าเป็นเช่นใด     ก็จะ     นมัสการ
       F                      Am  Fmaj7                                  Am/D#
2)   ข้าได้เห็นแสงสว่าง           แห่งความจริงและความรัก
               Bb                         Am7               Dm7
       ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้   
         Gm7             C7          F
       อยู่ในความรักของพระองค์
                          Bb                     C
         *** และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
        Am7      Dm7                 Gm7               C             F    F7
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต    นมั-ส-การ พระองค์ เรื่อยไป  
                     Bb                     C
         และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
        Am7      Dm7                 Gm                            C7
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต  นมั-ส-การ พระองค์ นิรันดร์

Other Rendition

Sila Church