พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: G Em C D
G                                   Em                      C            D
พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา  ทรงฤทธา  ทรงฤทธา
      G                       Em                      C            D
พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร  จงยินดี  จงยินดี
            G                        Em                   C               D 
           จงเปรมปรีด์ด้วยเสียงเพลง  จงครื้นเครงในความรักของพระองค์
               G                          Em                       C        D      G
           พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา ทรงฤทธา ทรงฤท  ธา

Other Rendition

Gm Em F D