พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source: Gm Em F D

Int: G Em F D
G                                   Em                      F            D
พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา  ทรงฤทธา  ทรงฤทธา
      G                       Em                      F            D
พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร  จงยินดี  จงยินดี
            G                        Em                   F2               D 
           จงเปรมปรีด์ด้วยเสียงเพลง  จงครื้นเครงในความรักของพระองค์
               G                          Em                       F        D      G
           พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา ทรงฤทธา ทรงฤท  ธา

Other Rendition

Sila Church