พระเยซูเป็นที่รักของข้า Jesus, Lover Of My Soul

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: G B Em  C D
G          B                Em       Am7    Cm       D 
พระเยซู  เป็นที่รักของข้า  พระเยซู   ข้าจะไม่ละพระองค์
G                 B                    Em             Am7     Cm        D
พระองค์นำข้า  จากโคลนตมผงคลี  วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า
         G           B           Em        Am7           Cm             D
      **รักพระองค์  มีพระองค์   แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป  ข้ามีพระองค์
      G            B            Em           Am7                 Cm           D                 G
      พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน  ข้าสรรเสริญ  พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 20-Jun-2021