สรรเสริญพระผู้ไถ่

Key: Em, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source:

Intro:  Em x4     Em7   G  Am7  B  Em7  Em7  B 
             Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
   *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
     Em7                                       C         D          G                 Am7              
1. พวกเรา มาร้องกันเถิด  ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ เป็นผู้สร้างเรา 
                                                   B                        Em7 
พระประทานชีวิตให้เรา    เราจึงคุกเข่า สรรเสริญพระองค์
       Em7                                C            D         G      Am7        
 จากใจที่แสนยินดี สุดแสนยินดีเพราะได้พบพระเจ้า    ชีวิตหมดซึ่งซึมเซา 
                                          B                           Em7
ไม่มีใครจะสุขเท่าเรา  เพราะองค์พระ เจ้าเราจึงยินดี
          Em7                                         C               D             G 
       2.  หากใคร ได้พลาดพลั้งทำ เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน
                Am7                                                                         B                      Em7 
       ขอจงรีบมาอ้อนวอน เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน  จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์
                       Em7                                 C         D            G 
       ด้วยรัก  จึงให้หนทาง ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า
        Am7                                                                     B                     Em7  
      พระองค์ประทานบุตรา พระเยซูเสด็จลงมา   ทรงมอบกายา ช่วยเราทุกคน
       Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
 *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
Solo:   Em7  G  Am7  B  Em7  B 
        Em7                               C          D            G  
3. เมื่อมอง  ที่ไม้กางเขน จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่
      Am7                                                                       B                      Em7 
พระเยซูได้ทรงยอมตาย พระองค์ยอมพลีพระกาย พระโลหิตไถ่ พวกเราทุกคน
     Em7                                    C         D             G               Am7 
วันที่สาม ทรงฟื้นจากตาย ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ   ผิดบาปกรรม  
                                                                          B                           Em7  
จะไม่มีเหลือ กรรมทำมา  จะไม่มีเหลือ  เพราะเพียงเราเชื่อ   ถือในพระองค์
      Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
 *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
                    Em7                          C          D           G 
          4.  หากใคร มาเชื่อพระองค์ มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข
               Am7                                                                         B                         Em7 
          แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์ แม้หนทางจะพบความทุกข์  ชีวิตมีสุข เพราะพระองค์ดูแล
               Em7                         C        D         G                       Am7
         โลกนี้ เราอยู่ไม่นาน ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด  พระองค์ทรงรักมนุษย์ 
                                                     B                           Em7 
         เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์  เมื่อวันสิ้นสุดเข้าสวรรค์นิรันดร์เอย
Outtro:  Em7  G  Am7  B  Em7  Em7  B  Em7

Other Rendition

VOC