พระเจ้าดีต่อฉัน

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source:

Alternate Ending:
          A         G#m         A     G#m     C#m         B   
    ทรงดี ดีต่อฉัน   และทรงทันเวลา       ทรงทันเวลา
        A     G#m   C#m      B        A     G#m      C#m      B
    ทรงทันเวลา       ทรงทันเวลา  ทรงทันเวลา    ทรงทันเวลาเสมอ
        A     G#m      F#m  B           E
    ทรงทันเวลา    ทรงทันเวลา    เสมอ

Other Rendition

Sila Church
VOC