พระสิริ โอ พระสิริ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source: VOC

G               Bm       C          D       G                    Bm          C       D          G
 พระสิริ โอ พระสิริ  พระเจ้าจอมราชา  บริสุทธิ์ งดงามสง่า  จอมราชาของเรา
                          C            D   Bm  Em                   C         D                 G
     ** เราจึงก้มกราบ เทิดทูน นมัสการ      ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา
                C               D    Bm             Em                  C                  D             G
     ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์...ผู้เที่ยงธรรม   ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

Other Rendition

unknown